Fastsolutions
Giải pháp

Phân hệ phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự HRM.NET - 2008 cung cấp giải pháp quản lý nhân sự toàn diện, bao gồm đầy đủ các tính năng quản lý tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, quản trị nhân sự, chấm công, tính lương tương thích với quy định mới nhất pháp luật Việt Nam. HRM.NET - 2008 không đơn thuần là ứng dụng phần mềm để thực hiện quản lý nhân sự mà còn là giải pháp để phân tích và hoạch định nguồn lực, quản trị chi phí nhân sự, xây dựng chính sách đãi ngộ... Hệ thống cổng thông tin nhân viên tạo ra môi trường cộng tác chặt chẽ và chuyên nghiệp giữa toàn nhân viên với các cấp lãnh đạo và bộ phận nhận sự.

(From thông tin nhân viên)

CÁC PHÂN HỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ TIỀN LƯƠNG

 

Quản lý thông tin lý lịch nhân viên

Ghi nhân thông tin nhân viên như : Mã NV, Tên, quê quán, địa chỉ ở hiện tại, ngày vào làm, sổ BH, số phép năm, HĐ lao động, người phụ thuộc…

Quản lý kế hoạch tuyển dụng

Lập bảng kế hoach tuyển dụng chi tiết như : lập danh sách phòng ban, quý, năm, đợt tuyển từ ngày đến ngày, cấp cần tuyển, chức danh, số lượng cần tuyển, thời gian cần nhân sự, lý do tuyển…

Quản lý đào tạo

Đánh giá nguồn nhân lực : cung cấp khả năng cho phép cập nhật thông tin, đánh giá về nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Dựa trên sự đánh giá của mỗi cá nhân, Trưởng các đơn vị, chuyên viên đào tạo hay lãnh đạo doanh nghiệp có thể xác định được nhu cầu đào tạo, số lượng cần đạo tạo. Từ đó, họ sẽ đưa ra các quyết định phù hợp.

Đánh giá, xem xét mục tiêu đào tạo: cho phép chuyên viên đào tạo cập nhật mục tiêu đào tạo và các khóa học phục vụ cho mục tiêu đó.

Mục tiêu đào tạo có thể chia theo : tháng, quý, năm và dài hạn.

Đánh giá, xem xét nhu cầu đào tạo: Hỗ trợ người dung trong việc cập nhật “Phiếu xác định nhu cầu đào tạo”, từ đó cũng giúp người dùng xây dựng kế hoạch đào tạo tốt hơn.

Cho phép cập nhật các kế hoạch đào tạo đột xuất và định kỳ.

Lập kế hoạch đào tạo:

Hỗ trợ người dùng trong việc xây dựng kế hoạch như :

Nội dung kế hoạch

Cấp chứng chỉ gì?

Số lượng học viên

Số lớp

Thời gian đào tạo

Địa điểm

            Kinh phí

Quản lý ngày nghỉ phép

Ghi nhận thông tin nhân viên nghỉ phép năm như :  nhân viên thuộc phòng ban nào, bộ phận nào, chức vụ gì, số phép, ngày nghỉ, số ngày nghỉ được trừ vào phép năm, số ngày nghỉ được hưởng lương, không được hưởng lương…

Quản lý qui trình xử lý nhân viên thôi việc

Ghi nhận và bảo lưu thông tin nhân viên từ ngày vào làm đến ngày nghỉ việc như : mã nv, tên, nhân viên thuộc phòng ban, bộ phận, chức vụ, ngày quyết định QĐ, quyết định số, ngày hiệu lực, lý dó nghỉ…

Quản lý phân quyền chấm công – tính lương

Xác thực quyền chấm công cho từng tài khoản như : tài khoản người dùng được quyền chấm công, phòng ban nào được phép chấm công.

Quản lý thiết lập thời gian chấm công – trừ tiền nhân viên

Thiết lập thời gian chấm công – tính lương cho từng phòng ban như : giờ vào, phút vào, giờ ra, phút ra, diễn giải đi trể, trừ số ngày công, trừ vào nghỉ phép…

Quản lý ca làm việc

Ghi nhận chi tiết vào ra của nhân viên trong công ty theo danh sách ca bằng dấu vân tay (nếu có) như : ca làm việc, từ giờ, đến giờ, từ ngày, đến ngày…

Ghi nhận thời gian tăng ca của nhân viên theo giờ, tăng ca theo tháng.

Quản lý khen thưởng – kỷ luật

Ghi nhận chi tiết danh sách nhân viên từ thưởng đến phạt như : phụ cấp thâm niên, phụ cấp BHXH, phụ cấp khác, phạt đi trể theo ca, phạt tiền thiếu trách nhiệm…

Quản lý  tính lương

Lập bảng lương cho nhân viên theo giờ, ngày, theo ca, theo tháng như : số ngày công, ngày nghỉ, lương TG, lương NP, lương LT, Tiền PC, cộng khác, tổng cộng, tạm ứng, BHXH, BHYT, BHTN, phạt, trừ khác, thuế TNCN, thực lãnh.

Các phân hệ khác