Fastsolutions
Giải pháp

Phân hệ quản lý mua hàng - Bán hàng

FASO SALEPRO.NET là phần mềm quản lý Mua hàng, Bán hàng, Đơn hàng, Khuyến mãi, Quản lý giá, quản lý khách hàng thân thiết, Quỹ, Ngân hàng, Công nợ, và Chăm sóc khách hàng... Phần mềm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản lý một chuỗi các điểm bán hàng/ các chi nhánh, các đại lý, các nhà phân phối, kinh doanh bán sỉ, bán lẻ, hoặc cả bán sỉ và bán lẻ, hệ thống siêu thị, showrooms...

 

(From thể hiện thông tin bán hàng)

CÁC PHÂN HỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ MUA BÁN HÀNG VÀ THU CHI

 

Quản lý đặt bán hàng

Ghi nhận thông tin đặt bán hàng theo nhà cung cấp như : mã kh, tên, địa chỉ, mã số thuế,  diễn giải, chừng từ : ngày đặt bán hàng, số đơn hàng, ngày giao hàng, hạn TT, nhân viên bán hàng, thêm danh sách sản phẩm: mã hàng, tên hàng, loại hàng, ĐVT, số lượng, đơn giá, (%) CK, tiền CK, (%) vat, tiền vat…

Quản lý bán hàng

Lập phiếu bán hàng theo nhà cung cấp như : phiếu bán hàng sẽ tự động lập, ngày lập phiếu, số đơn hàng đặt bán (nếu có), hạn TT, hình thức thanh toán, nhân viên bán hàng, thiết lập số lượng sản phẩm bán ra từ kho, nợ củ của khách hàng (nếu có)…

Quản lý nhập trả hàng

Lập phiếu nhập trả hàng như : phiếu nhập trả hàng sẽ tự động lập, ngày nhập phiếu trả hàng, chừng từ bán hàng, nhân viên lập phiếu nhập trả, kho nhập trả hàng là kho nào…

Thống kê

Lập bảng kê đơn hàng đến hạn phải bán như :  người đặt hàng, mã NCC, ngày đặt, ngày giao, chừng từ đặt, nhà cung cấp, mã hàng, tên hàng, số lượng đặt, số lượng đã bán, số lượng đã bán…

So sánh SL đặt so với SL tồn kho

Ghi nhận so sánh giữa SL đặt với SL có trong kho như : mã hàng, tên hàng, loại hàng, SL đặt, SL tồn kho, SL phải nhập.

Thu bán hàng

Lập phiếu thu bán hàng từ nhà cung cấp như : người thu, chứng từ thu, ngày thu, khách hàng, số tiền thu…

Thu xuất trả

Lập phiếu thu xuất trả bán hàng từ khách hàng như : người thu, ngày thu, chứng từ thu, chứng từ xuất, khách hàng, số tiền thu…

Thu hoa hồng

Lập phiếu thu hoa hồng từ khách hàng như : chứng từ thu, người thu, ngày thu, mã NCC, nhà cung cấp, tiền thu…

Chi mua hàng

Lập phiếu chi mua hàng như : người chi, ngày chi, chứng từ chi, tiền chi..

Chi nhập trả

Lập phiếu chi nhập trả hàng như : người chi, ngày chi, chứng từ chi, chứng từ nhập, khách hàng nào cần chi, số tiền chi…

Chi hoa hồng

Lập phiếu chi hoa hồng cho doanh nghiệp như : người chi, ngày chi, chứng từ chi, khách hàng chi, số tiền cần chi…

Chi thuế GTGT

Lập phiếu danh sách chi thuế GTGT như : người chi, chứng từ chi, ngày tháng, tổng tiền…

Quản lý tiền tệ

Ghi nhận thông tin tài khoản của ngần hàng đối với khách hàng trong công ty như : tên tài khoản, tên quỹ, số dư ĐK, tổng phát sinh ĐK, thu công nợ ĐK, chi công nợ TK, thu khác TK, chi khác TK, chuyển khoản TK, nhận chuyển khoản TK, nhập lãi TK, trả phí TK, tổng phát sinh TK, số dư CK.

Quản lý việc luân chuyển tiền tệ

Ghi nhận thông tin tài khoản sau khi được luân chuyển như : người chuyển, ngày chuyển, chứng từ chuyển, tài khoản đi, tài khoản đến, quỹ đi, quỹ đến, tổng tiền.

Các phân hệ khác