1. Nghiệp vụ
 • Tiếp nhận thông tin khách hàng
 • Lập danh mục khách hàng
 • Quản lý thông tin hợp đồng và danh sách cho thuê
 • Nhập thông tin nhập hàng, xuất hàng của khách hàng
 • Cập nhật các thông tin dịch vụ và phí dịch vụ( như : Thuê kho lạnh, tái chế, đóng gói, sang hàng container, cắm điện container)
 • Xuất báo cáo về hiện trang kho, về số liệu nhập, xuất, tồn của khách hàng
 • Lập và truy xuất các báo cáo phiếu thu, hóa đơn dịch vụ
 • Theo dõi công nợ khách hàng
2. Nhóm tác nghiệp
 • Lập và in phiếu nhập xuất kho
 • Tìm và định vị chổ nhập, xuất hàng
 • In term hàng, vị trí xếp hàng, xuất hàng
 • Đảo hàng, in và cập nhật vị trí hàng sau khi đảo hàng
 • Truy xuất lịch sử nhập, xuất, tồn của khách hàng, tình hình hàng và hiện trạng kho
3. Nhóm quản trị hệ thống
 • Lập danh sách người
 • Phân quyền cho người dùng
 • Sao lưu, phục hồi dữ liệu
4. Các tiện ích khi thao tác phần mềm
Cập nhật danh mục kho hàng, khoang hàng
Quản lý danh mục mặt hàng, khách hàng ( có thể tạm không truy xuất tại một thời điểm theo yêu cầu người sử dụng)
Quản lý danh mục hợp đồng (Quản lý theo năm)
5. Hệ thống kho điện tử
 • Mỗi khách hàng được cung cấp một Account để truy cập vào hệ thống, đề xuất nhập xuất kho, xem báo cáo hàng tồn kho, phí lưu kho
6. Ứng dụng công nghệ PDA
 • Ứng dựng PDA để kiểm tra nhật xuất hàng, kiểm kê hàng tồn kho,...
7. Lợi ích giải pháp
 • Giúp kiểm soát thông tin hàng hóa tại mọi thời điểm
 • Tiện ích cho việc sắp xếp hàng hóa trong kho theo mô hình ô, kệ nhằm nâng cao hiệu quả năng xuất kho
 • Định vị và kiểm soát hàng hóa trong kho, tiết kiệm thời gian và lấy lộn hàng trong kho
 • Tạo điều kiện để các phòng ban hoạt động thống nhất, giảm thiểu rủi ro thiếu sót thông tin thất thoát hàng hóa
 • Tiết kiệm thời gian khách hàng, dể dàng kiểm soát thông tin của khách hàng qua hệ thống E_strorahe trên website.

8. Ứng dụng các loại kho hàng

 • Kho nội địa
 • Kho vật tư, thành phẩm
 • Kho trung tâm, phân phối
 • Kho lạnh
 • Kho ngoại quan
 • Kho CFS
 • Kho tài liệu
 • ICD